dijous, 30 de gener de 2014

CONÈIXER I COMPRENDRE CATALUNYA (COL·LECTIU OLIVA)

INTERNACIONALITZACIÓ DEL PROCÉS SOBIRANISTA
CONÈIXER I COMPRENDRE CATALUNYA

(TRADUCCIÓ DEL TEXT DEL COL·LECTIU OLIVA DE LA CATALUNYA NORD)
(Amb el text original i interessants links)

Catalunya: futur estat d’Europa.

Un país, un poble, un desig de llibertat, de pau, de democràcia.

CONTINGUT: Recolzem la nova campanya de l'ANC. Reafirmem la catalanitat de la Catalunya Nord

EL VOT, LES URNES

Les armes que no haurien de fer por. La democràcia, un principi vàlid a Escòcia, al Quebec, a Catalunya...

80 PER CENT DELS CIUTADANS CATALANS VOLEN VOTAR, L'ESTAT ESPANYOL HO REFUSA

El 11 i 12 de gener, l'Assemblea Nacional Catalana crida a la mobilització ciutadana cívica, democràtica i pacífica a favor del dret a decidir.

A la Catalunya nord, cada ciutadà, sigui quina sigui la seva nacionalitat, podrà adherir-se a la campanya:

Dissabte 11 de gener:

 * de 9 à 12h à Prades Place de la République
 * de 10 à 17h à Perpignan al peu del Castillet


LA CONCEPCIÓ FRANCESA DE LA NACIÓ, FONAMENT DE LA INDEPENDÈNCIA CATALANA

El moviment independentista català crea preguntes a França. La magnitud de les manifestacions de l'11 de setembre 2012 i 2013 va veure la proliferació d'articles sobre Catalunya. Aquells que segueixen el debat català des de fa temps hauran vist que els periodistes francesos comencen a tractar el subjecte d'una manera inusual, prova de l'esforç per comprendre un moviment ciutadà tant important.

LES DINÁMIQUES D'ESCLAT DELS ESTATS A L'UNIÓ EUROPEA

Yves Gounin, antic alumne de l'estat nacional de l'administració (ENA), diplomat a l'escola superior de ciències econòmiques i comercials (ESSEC) i ciències Po Paris, és conseller d'estat. Va ésser director del gabinet del ministre delegat d’assumptes europeus (2011-2012).

Escòcia, Catalunya o Flandes independents s'uniran automàticament a la Unió Europea? Ni la convenció de Viena del 1978 ni el costum internacional, ni l'aplicació estricta del dret de la Unió que sotmetrà als nous estats al procés ordinari d'adhesió, dons al veto dels estats membres, no donen solucions simples...

ARTUR MAS S'AFIRMA AMB EL REFERENDUM DE LLIBERACIÓ

Malgrat l'oposició ferma de Madrid, Catalunya podria organitzar aviat un referèndum per la independència.

El cap del govern autònom de Catalunya, el nacionalista Artur Mas, va reafirma dimarts que convocarà al 2014 el referèndum per la independència d'aquest gran país del nord d’Espanya

Oliba

Avinguda del Liceu, 23Perpinyà 66000
France


TEXT ORIGINAL:

La Catalogne: futur Etat européen

La Catalogne, un pays, un peuple, un désir de liberté, de paix, de démocratie
Pour visualiser le courrier faire un clic [1]

                 [2]

amis sur Facebook

 Follow on Twitter [3]

envoie à un ami [4]

CONTENTS:
 Soutenons la nouvelle campagne de l'ANC
 Affirmons la catalanité de Catalunya Nord

LE VOTE, LES URNES

 Des armes qui ne devraient pas faire peur.
 La démocratie, un principe valide en Ecosse, au Quebec, en Catalogne...

 [5]

80 POUR CENT DES CITOYENS CATALANS VEULENT VOTER, L'ETAT ESPAGNOL LEUR REFUSE.
 Les 11 et 12 janvier, l'Assemblea Nacional Catalana appelle à la mobilisation civique, démocratique et pacifique en faveur du DROIT A VOTER.
 En Catalogne Nord chaque citoyen, quelle que soit sa nationalité pourra adhérer à la campagne:
 Samedi 11 janvier

        * de 9 à 12h à Prades Place de la République
        * de 10 à 17h à Perpignan au pied du Castillet

-------------------------
LA CONCEPTION FRANÇAISE DE LA NATION, FONDEMENT DE L’INDÉPENDANCE CATALANE
 Le mouvement indépendantiste catalan suscite bien des interrogations en France. L'ampleur des manifestations du 11 septembre 2012 et 2013 a vu la prolifération d'articles sur la Catalogne. Ceux qui suivent le débat catalan depuis longtemps n'auront pas manqué de remarquer que les journalistes français commencent à traiter le sujet d'une façon qui était inusuelle il y a encore quelques années, preuve d'un effort réel pour comprendre un mouvement citoyen aussi massif. +lire [6]
-------------------------

LES DYNAMIQUES D’éCLATEMENTS D’ÉTATS DANS L’UNION EUROPéENNE!
 _YVES GOUNIN__, ancien élève de l'École nationale d'administration (ENA), diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) et de Sciences Po Paris, est conseiller d'État. Il a été directeur de cabinet du ministre délégué aux Affaires européennes (2011-2012)._

L'Écosse, la Catalogne ou la Flandre indépendantes rejoindraient-elles automatiquement l'Union européenne ? Ni la convention de Vienne de 1978,ni la coutume internationale, ni l'application stricte du droit de l'Union qui soumettrait les nouveaux États à la procédure ordinaire d'adhésion, et donc au veto des États membres, ne donnent de solution simple... +lire [7]
-------------------------

ARTUR MAS TIENT à SON RéFéRENDUM DE LIBéRATION.FR [8]

MALGRé LA FERME OPPOSITION DE MADRID, LA CATALOGNE POURRAIT BIENTôT ORGANISER UN RéFéRENDUM SUR SON INDéPENDANCE.

Le chef du gouvernement régional de Catalogne, le nationaliste Artur Mas, a réaffirmé mardi qu'il convoquera en 2014 le référendum sur l'indépendance de cette grande région [9] du nord-est de l'Espagne, auquel s'oppose fermement Madrid [10]. +lire [11]

 follow on Twitter [3] | friend on Facebook | forward to a friend [4]

 _Copyright (c) 2014 Oliba, All rights reserved._
 Vous êtes intéressé par la Catalogne
 OUR MAILING ADDRESS IS:

Oliba

Avinguda del Liceu, 23Perpinyà 66000
France
Add us to your address book [12]
 [13]

 désiscription [14] | actualiser les données [15]Links:
------
[1] 
http://us7.campaign-archive2.com/?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=243afc2912&e=c29971ce81
[2] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=69ec3c2f4e&e=c29971ce81
[3] 
http://webmail.caldesdemalavella.cat/TwitterAccountnotyetAuthorized
[4] 
http://us7.forward-to-friend.com/forward?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=243afc2912&e=c29971ce81
[5] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=094cf9d17b&e=c29971ce81
[6] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=31b6b2e98b&e=c29971ce81
[7] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=7c5885f4f0&e=c29971ce81
[8] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=84e19fb2f9&e=c29971ce81
[9] 
http://catalunyanord.us7.list-manage1.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=769cea028d&e=c29971ce81
[10] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=63c43e8dbf&e=c29971ce81
[11] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/track/click?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=b69d220770&e=c29971ce81
[12] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/vcard?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec
[13] 
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&afl=1
[14] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec&e=c29971ce81&c=243afc2912
[15] 
http://catalunyanord.us7.list-manage.com/profile?u=0a2e6c9c8ce919eb3bffc86e9&id=5254d7c5ec&e=c29971ce81

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada